Zaposlenost u županiji po djelatnostima i spolu -


Legenda

 • A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
 • B - Rudarstvo i vađenje
 • C - Prerađivačka industrija
 • D - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
 • E - Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
 • F - Građevinarstvo
 • G - Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
 • H - Prijevoz i skladištenje
 • I - Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
 • J - Informacije i komunikacije
 • K - Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
 • L - Poslovanje nekretninama
 • M - Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
 • N - Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
 • O - Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
 • P - Obrazovanje
 • Q - Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • R - Umjetnost, zabava i rekreacija
 • S - Ostale uslužne djelatnosti
 • T - Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; Djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe
 • U - Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela
Izvor podataka: DZS - Statistička izvješća Zaposlenost i plaće
Napomena: Podaci za stanje 31. ožujka; odnose se na Zaposlene u pravnim osobama
Ova aplikacija je financirana sredstvima Europske Unije EU logo This application is funded by The European Union

Molimo pričekajte...